SAATNYA MENGUNGKAP!!!

Sholat Wahyu Praktek

In Sholat on Februari 23, 2012 at 09:54

lihat praktek di video ini:

PERINTAH SHOLAT (DOWNLOAD ARTIKEL)

Al-Bayyinah: 1-5

1. Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran),

3. Di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus.

4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

SHOLAT WAHYU PRAKTEK

Al-Qiyamah: 16-19
16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya

17. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

18. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.

19. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Al-Ahzab: 43

43. Dialah yang men-Shalatkan (Praktek Sholat) dan malaikat-Nya, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

PRAKTEK SHOLAT (Memuliakan Allah)

Asy-Syuaraa’: 216-220

216. Jika mereka mendurhakaimu Maka Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”;

217. Dan bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang,

218. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sholat),

219. Dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

220. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

  1. 1.       Wudhu, Mandi dan Tayammum

Al-Maidah: 6

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka bersucilah, dan jika kamu sakit atau dalam atas beban (haid dan nifas) atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan (jimak suami istri), lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah secara bersih yang baik (dengan debu); sapulah mukamu dan tanganmu dengannya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

An-Nisaa’: 43

43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dekati shalat, sedang kamu dalam Keadaan tidak sadar, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan tidak pula junuban (dalam perjalanan) kecuali dalam garis hukum-Ku hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau atas beban (haid dan nifas) atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (jimak suami istri), kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu secara bersih yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun.

Pada saat Sholat adalah menghadap kiblat

Al-baqarah: 150

150. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

2. Mulai Berdiri Sholat 

Al-Jin: 18-19


18. Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

19. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyeru-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.

3. takbir (membesarkan Allah) 

Saba’: 22-23

22. Katakanlah: ” serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.

23. Dan Tiadalah berguna syafa’at di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa’at itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata “Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?” mereka menjawab: (perkataan) yang benar”, dan Dia-lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

4. do’a Iftitah (pernyataan)

Al-An’am: 79

79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.

Al-An’am: 162-163


162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

163. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

5. Membaca Al-Fatihah (Memuliakan,Pengakuan, Pernyataan, Permintaan)

Sebelumnya membaca ta’awudz

An-Nahl: 98

98. Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

4. Yang menguasai di hari Pembalasan.

5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.

6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,

7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Aamin…

6. Membaca ayat-ayat AlQuran atau surat-surat pendek yang sudah dipahami maknanya (Memuliakan Allah)

Contoh: Al-ikhlas atau Al Ashr atau ayat-ayat didalam alQuran semisal Al- Hasyr: 22-2422. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

7. Ruku’

Al-Baqarah: 42- 43

42. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak (logis) itu, sedang kamu mengetahui.

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.

Bacaannya

Subhaanakalloohumma robbanaa wa bihamdikalloohummaghfirlii (Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, Ya Allah ampunilah aku) berdasar Qs. An-Nashr: 3

3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

8. I’tidal (bangkit dari ruku’)

Mmembaca sami’alloohu liman hamidah robbanaa wa lakal hamdu (semoga Allah mendengar bagi orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, dan bagi-Mu lah segala puji)berdasar:

Ath-Thur: 48

48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, Maka Sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.

An-Naml: 59

59. Katakanlah: “Segala puji bagi Allah dan Kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?”

Al-Qoshosh: 70

70. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

 9. Sujud

Al-Fath: 29

29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Membaca sami’alloohu liman hamidah robbanaa wa lakal hamdu (semoga Allah mendengar bagi orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, dan bagi-Mu lah segala puji) berdasar:

Al-Hijr: 98

98. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat),

10. Duduk diantara dua sujud

Membaca Allahummaghfirlii warhamnii wajburnii wahdinii war zuqnii (Ya Allah ampunilah daku, kasihinilah daku, cukupkanlah daku, tunjukilah daku dan berilah rezqi kepadaku)

Rujukan ayat:

Ali-Imraan: 16-17


16. (yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah beriman, Maka ampunilah segala dosa Kami dan peliharalah Kami dari siksa neraka,”

17. (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.

Al-Qashas: 56

56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

11. Duduk At-tahiyat awal /(iftirosy)

Membaca tasyahud: Attahiyyaatulillah washsholawaatu wath-thoyyibaat. Assalaamu’alaika ayyuhan-nabiyyu warohmatulloohi wa barokaatuh assalamu’alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahishshoolihin. Asyhadu allaa ilaaha illallooh wa asyhaduanna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluh (Segala kehormatan itu kepunyaan Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba Allah yang sholeh-sholeh. Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba-nya dan utusan-Nya)

Rujukan ayat:

An-Naml: 59

59. Katakanlah: “Segala puji bagi Allah dan Kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?”

Ash-Shaffat: 181

181. Dan Kesejahteraan dilimpahkan atas Para rasul.

Al-an’am: 54-55


54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: “Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

55. Dan Demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.

Al-Ankaabut:27

27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya’qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan Sesungguhnya Dia di akhirat, benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh

Al-Ankabuut: 9

9. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.

Ali-Imraan: 113-115113. Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud.

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh.

115. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

AlMa’idah: 83-8583. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu Lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri); seraya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.).

84. Mengapa Kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada Kami, Padahal Kami sangat ingin agar Tuhan Kami memasukkan Kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh ?”.

85. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap Perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. dan Itulah Balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).

12. Duduk Tahiyyat akhir (Tawarruk)

Membaca tasyahud: Attahiyyaatulillah washsholawaatu wath-thoyyibaat. Assalaamu’alaika ayyuhan-nabiyyu warohmatulloohi wa barokaatuh assalamu’alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahishshoolihin. Asyhadu allaa ilaaha illallooh wa asyhaduanna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluh (Segala kehormatan itu kepunyaan Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba Allah yang sholeh-sholeh. Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba-nya dan utusan-Nya)

Membaca sholawat: Allahumma sholli ‘alaa muhammad wa ‘alaa aali muhammad, kamaa shollaita ‘alaa aali ibroohiim, wa baarik ‘alaa muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa baarokta ‘alaa aali ibroohiim. Fil ‘aalamiina innaka hamiidum-majiid. (Ya Allah, berilah shalawat kepada nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada keluarga nabi Ibrahim. Dan berilah berkah kepada nabi Muhammad dan keluarga nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Di dalam semesta alam ini, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mulia dan Maha Terpuji)

Rujukan ayat:

Al-Ahzab: 56

56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

An-Nahl: 120-123
120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),

121. (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.

122. Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh.

123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.

Al-Baqarah: 130

130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang saleh.

13. Salam (Assalamu’alaikum warohmatullah)

An-Nahl: 32

32. (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam Keadaan baik oleh Para Malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): “Salaamun’alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”.

At-taubah: 71

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

14. Setelah selesai Sholat maka bertasbih kepada Allah

An-Nisaa’: 103

103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Al-Israa’: 110

110. Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”.

Catatan:

  1. Sholat dapat dilakukan sesuai kondisi yaitu berdiri, duduk atau berbaring (Yunus:12, Ali-Imran: 191,An-Nisa’: 103)
  2. Setiap membaca alquran isyarat sikap tangan adalah sedekap di dada pertanda tunduk (Al-Qashash: 32)
  3. Didalam duduk tasyahud berisyarat dengan jari telunjuk seirama waktu bertasbih (Ali-Imraan: 41, Maryam:11)
  4. Dalam melaksanakan proses sholat dilarang membaca hal-hal diluar ketentuan alquran karena makna sholat hanya untuk memuliakan Allah, Do’a sebaiknya diutarakan setelah selesai sholat atau diluar sholat .(Al-a’raaf: 55-56, Al-Mu’min: 60, Alam-Nasyrah: 7)
  5. Sholat didirikan tepat pada waktunya (An-nisaa’: 103)

APLIKASI SHOLAT DAN WAKTU-WAKTUNYA

  1. Sholat 5 waktu

Al-Israa’: 78

78. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir (Dhuhur) sampai gelap malam (Isyak) dan (dirikanlah pula shalat) Fajar. Sesungguhnya bacaan fajr  itu disaksikan (oleh malaikat).

Hud: 114

114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (dhuha dan ashar) dan pada bahagian permulaan daripada malam (Maghrib). Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Al-Baqarah: 238

238. Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[ashar]. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.

An-Nuur: 58

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sholat fajar, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari (dhuhur) dan sesudah sholat Isya’. (Itulah) tiga ‘aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Mengqoshor sholat

An-Nisaa’: 101

101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sholat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu,

3. Sholat dalam keadaan perang

An-Nisaa’: 102

102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

4. Sholat jum’at

Al-Jumu’ah: 9-119. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

10. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.

5. Sholat dalam perjalanan

Al Baqarah: 239

239. Jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

6. Sholat Malam

Al-insaan: 26

26. Dan pada sebagian dari malam, Maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.

Qaaf: 40

40. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan Setiap selesai sholat.

Az-Zumar: 9

9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Al-Muzammil: 1-4
1. Hai orang yang berselimut (Muhammad),

2. Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),

3. (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.

4. Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.

7. Tahajud

Al-Israa’: 79

79. Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

(DOWNLOAD ARTIKEL)

 

Iklan
  1. I simply want to mention I’m very new to weblog and absolutely loved you’re website. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You absolutely have wonderful articles. Cheers for sharing your blog site.

  2. I will label this as one of the most confusing post in this blog, I wonder what goes for the author.

Komentar Disini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: